Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Tillsyn

Jämtlands Räddningstjänstförbund är tillsynsmyndighet i kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund då hanteringen gäller användning (tidigare kallat förvärv), förvaring, saluförande/överlåtelse (tidigare kallat handel) eller överföring inom Sverige

Hur ofta?

Räddningstjänsten har rätt att tillsyna alla som hanterar explosiv vara oavsett om hanteringen är tillståndspliktig eller ej. Räddningstjänsten prioriterar dock de verksamheter som har tillstånd och målet är att alla verksamheter (som kan tillsynas) ska ha minst ett tillsynsbesök under tillståndets giltighetstid.

Tillsyn görs även vid kännedom eller misstanke om brister i hanteringen av den explosiv varan. Detta gäller oavsett om det finns tillstånd eller ej.

Om verksamheten även tillsynas enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor så försöker räddningstjänsten göra denna tillsyn vid samma tillfälle som tillsynen enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Inför tillsynen

Räddningstjänsten bokar i normalfallet tillsynen med tillståndshavaren men det händer även att vi kommer på oanmälda besök.

Då tillsynen bokas hör vi av oss till den som är kontaktperson hos tillståndshavaren och bokar in en tid dom passar båda parter. Räddningstjänsten skickar även ett brev till tillståndshavaren med bekräftelse på tiden och med information om vilka frågor som kommer att tas upp vid tillsynstillfället för att ge tillståndshavaren möjlighet att förbereda sig. Tillståndshavaren kallar internt de personer som denne vill skall vara med vid tillsynen, lämpligt är att en eller flera av föreståndarna är med vid tillsynen.

Själva tillsynen

Tillsynen är en kontroll av att hanteringen uppfyller lagstiftningens krav. Vid tillsynen kommer räddningstjänsten därför att kontrollera att hanteringen bedrivs enligt tillståndet, att den sköts på rätt sätt och att uppgifter om föreståndare stämmer.

Tillsynen börjar med att man sitter ner och tillståndshavaren får redovisa dokument som räddningstjänsten efterfrågar. Sedan tittar man närmare på själva hanteringen och avslutar själva tillsynen men att sammanfatta det som diskuterats och det som man sett. Tillsynen tar olika lång tid i anspråk beroende på hur komplicerad hanteringen är men i normalfallet brukar det vara tillräckligt att avsätta 1 timme för tillsynen.

Efter tillsynen

Efter tillsynen skriver räddningstjänsten en tjänsteanteckning. Här framgår förutom formalia om när och var tillsynen utfördes och vem som var med även brister i hanteringen som räddningstjänsten noterat och som därmed behöver åtgärdas. För att följa upp att bristerna blivit åtgärdade används olika metoder, ibland görs en efterkontroll på plats medan det i andra fall är tillräckligt att tillståndshavaren skickar in en svarsblankett när åtgärden blivit utförd.

Räddningstjänsten har även rätt att meddela förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att lagen eller föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. Beslut om förelägganden och förbud får även förenas med vite. Förelägganden och beslut är myndighetsbeslut som kan överklagas till länsstyrelsen.

Avgift

Tillsynen är belagd med en avgift som framgår i Jämtlands Räddningstjänstförbunds taxa.

Avgiften består dels av en grundavgift dels av en timavgift. Grundavgiften omfattar planering inför tillsynsbesöket, transporter till och från tillsynsobjektet samt handläggning i form av dokumentation. Avgiften påverkas av verksamhetens omfattning och om tillsyn endast görs enligt en av lagstiftningarna eller om tillsyn görs enligt båda lagstiftningarna. Timavgiften beror på hur lång tid tillsynsbesöket tar. Minst en (1) timma debiteras. Tar tillsynsbesöket längre tid än en (1) timma debiteras varje påbörjad halvtimma.

Avgiften faktureras efter tillsynsbesöket.

Sidan är uppdaterad 2020-05-24

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund