Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Tillstånd

Tillstånd krävs enligt 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor för den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor.

För hantering som sker i kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund eller Östersund och avser användning, förvaring, saluförande/överlåtelse (tidigare kallat handel) eller överföring inom Sverige söks tillstånd hos Jämtlands Räddningstjänstförbund.

Olika typer av tillstånd

Olika typer av verksamheter behöver olika typer av tillstånd.

  • Tillstånd till användning av explosiva varor krävs för alla som ska bruka en explosiv vara.
  • Tillstånd till förvaring av explosiva varor krävs för den som har förråd och vill förvara explosiv vara.
  • Tillstånd till saluföring/överlåtelse (tidigare kallat handel) med explosiva varor krävs för den som saluför eller på annat sätt lämnar vidare en explosiv vara t.ex. en vapenhandlare som säljer ammunition.
  • Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige behövs för den som köper explosiva varor för att få överföra varorna från säljaren till det egna förrådet eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag. Det är alltså mottagaren av de explosiva varorna som ska söka överföringstillstånd. Överföringstillstånd behövs inte för ammunition och pyrotekniska artiklar.

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. Föreståndare ska godkännas av Jämtlands Räddningstjänstförbund. Se vidare under rubriken Tillstånd - Föreståndare.

Söka tillstånd

Tillstånd söks på blanketten "Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor".

Det behövs inte en ansökan per typ av tillstånd utan samtliga tillstånd som krävs för verksamheten söks på samma ansökningsblankett.

Hur handläggningen av ansökningen går till beskrivs under rubriken Tillståndsprocessen.

Avgift

För tillståndsprövning tar räddningstjänsten ut en avgift. Detta har räddningstjänsten rätt att göra enligt 27 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänstens avgift för tillståndsprövning är 900 kr/timma. För ett antal typärenden är tidsåtgången och därmed avgiften beslutad på förhand. För övriga fall och för speciella fall, t.ex. komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats utöver det som ingår i den normala tillståndsprövningen, debiteras timersättning.

Gällande avgifter finns att läsa i Avgift tillståndsprövning hantering av explosiv vara enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Observera att oavsett om tillståndsansökan beviljas eller avslås debiteras avgiften.

Tillstånd i andra fall

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är tillståndsmyndighet för den som söker om tillstånd för explosiva varor med avseende på:

  • tillverkning, bearbetning, destruktion, underhåll och återvinning
  • hantering som sker i anslutning till tillverkning, bearbetning, destruktion, underhåll och återvinning
  • import
  • gränsöverskridande överföring

Tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar lämnas av Polismyndigheten.

Sidan är uppdaterad 2016-06-03

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund