Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Klassning av brandfarliga varor

Brandfarliga varor delas in i fyra grupper: brandfarliga gaser, extremt
brandfarlig eller brandfarlig aerosoler, brandfarliga vätskor och
brandreaktiva varor. För att ta reda på om en produkt är en brandfarlig
gas, extremt brandfarlig eller brandfarlig aerosoler eller en
brandfarlig vätska tittar man i produktens säkerhetsdatablad. I
avsnittet ”9 Fysikaliska och kemiska egenskaper” ser man om produkten är
en gas, en aerosol eller en vätska.

Brandfarliga gaser

Med brandfarliga gaser avses sådana gaser eller gasblandningar som vid en temperatur av 20 ºC och ett atmosfärstryck på 101,3 kPa kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Detta regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga och explosiva varor. Även gaser i vätskefas, t.ex. gasol, räknas som brandfarliga gaser.

Under avsnittet ”2 Farliga egenskaper” i säkerhetsdatabladet anges de med farokoden F+, riskfrasen R12 eller faroangivelsen H220 eller H221.

Extremt brandfarlig eller brandfarlig aerosoler

Brandfarliga eller extremt brandfarliga aerosoler definieras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:8) om aerosolbehållare.

Under avsnittet ”2 Farliga egenskaper” i säkerhetsdatabladet anges de med farokoden F+, riskfrasen R12 eller faroangivelsen H222 eller H223.

Brandfarliga vätskor 

Till brandfarliga vätskor räknas vätskor med flampunkt upp till 100 °C. Detta regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga och explosiva varor.

Information om flampunkten finns i avsnittet ”9
Fysikaliska och kemiska egenskaper” i säkerhetsdatabladet.

Brandreaktiva varor

Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd. Begreppet återfinns endast i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och därför används det för att avse just de ämnen och blandningar som omfattas av denna lag. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som, genom att meddela föreskrifter, anger vad som omfattas av begreppet brandreaktiv vara.
 
Nedanstående tabell tar upp vilka ämnen som är brandreaktiva varor och i vilken föreskrift där mer information om hantering av varan, exempelvis när den är tillståndspliktig, återfinns.

Sidan är uppdaterad 2020-05-18

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund