Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Verksamheten

En glad brandman står i förgrunden med hjälm på huvudet. Bakom honom syns fler brandmän en som går och några som lutar sig mot en röd bil.

Räddningstjänstens huvudsyfte är att rädda liv, egendom och miljö samt att skapa trygghet för alla.

Brand och olyckor

Verksamheten har som första uppgift att förhindra att bränder och andra olyckor inträffar och genom förebyggande åtgärder tillse att skadorna begränsas. Den andra huvuduppgiften är att när bränder och olyckor inträffar, snabbt och effektivt begränsa konsekvenserna och avhjälpa skadorna.

Förebyggande

Den skadeförebyggande verksamheten ska i takt med samhällets utveckling förebygga nya eller förändrade risker. Detta ska ske genom tillsyn, information, rådgivning samt utbildning riktad till företag, förvaltningar, organisationer och kommuninnevånare avseende byggnadstekniskt-, organisatoriskt-, ordnings- och släckande brandskydd.

Samhällets skyldighet

Först om en olycka inträffar eller vid överhängande fara för att en olycka ska inträffa och den enskilde inte själv eller med anlitande av någon annan kan klara av situationen är det samhällets skyldighet att ingripa.  

Insatsförmåga

Räddningstjänsten skall ha en god insatsförmåga för de händelser som bedöms kunna inträffa inom förbundsområdet. Det skall finnas en organisation för att primärt kunna göra förstahandsinsatser vad gäller livräddande insatser mot de riskobjekt man har i kommunen

Rökdykning

Verksamheten i större tätorter är organiserad för att klara en rökdykningsinsats. I små samhällen och i glesbygd samverkar två stationer alternativt får så kallad fri inryckning tillämpas med ledig brandpersonal som ej har beredskapsvecka för att uppnå erforderlig numerär för rökdykning. Mindre insatser med enbart beredskapsgrupp skall hanteras av respektive station.  

Täckning

Räddningstjänsten skall ha sådan yttäckning att det inom rimlig tid är möjligt att nå bebodda samhällen med räddningsinsats.

Sidan är uppdaterad 2019-12-06

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund