Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Kontakt och organisation

Förbundsdirektion

Direktionens mandat motsvarar ett förbundsfullmäktige och en förbundsstyrelse.
Dess ansvar och befogenheter regleras i en förbundsordning antagen av medlemskommunerna. Direktionen beslutar i övergripande frågor såsom om mål, inriktning, ekonomi och vision för förbundet och utgör även myndighet för förbundet enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE). Länk till direktionens medlemmar. 

Revisionen

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunalförbund är att granska om verksamheten följer förbundsdirektionens beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är att främja arbetet
med styrning och kontroll av verksamheten.


Förbundsledningen

Förbundschefen/Räddningschefen planerar och leder förbundets verksamhet samt ansvarar för dialog med och föredragningar i förbundets direktion samt med medlemskommunernas företrädare till exempel vid ägarsamråd. Förbundschefen/Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänstverksamheten är ändamålsenligt ordnad och leder de kommunala räddningsinsatserna.
I förbundsledningen ingår även en HR-chef som stödjer förbundschefen strategiskt. Funktionen stöttar även chefer, arbetsledare och övrig personal med personal- och
arbetsmiljörelaterade frågor. En seniorrådgivare ingår i förbundsledningen under en
övergångsperiod.

Förbundschef/
Räddningschef
Lars Nyman
063-14 80 30

HR Chef
Peter Ekstrand
063-14 80 35

Senior rådgivare
Thomas Fredriksson   
063-14 80 40


Förbundskansli

Förbundskansliet stödjer förbundets verksamhet med ekonomi-, personal-, löne- och fastighetsadministration, registratur och arkiv. Från kansliet sköts även förbundets övergripande interna och externa kommunikation. Funktionen stöttar även medarbetarna med kommunikationsfrågor. Kansliet har även till uppgift att arbeta med lokalförbättringar ur ett jämställdhets- och friskabrandmänperspektiv på förbundets brandstationer. Kanslichefen stödjer vid ekonomiska frågor i samband med ägarsamråd, presidie-, direktions- och revisionsmöten.

Växelns öppettider är vardagar 08.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00.
Kontakt via 063-14 80 00 eller info@rtjamtland.se.

Avdelningschef
Erik Palmgren                                                                                               
063-14 80 33


Räddningsavdelningen

Räddningsavdelningen genomför kommunala räddningsinsatser, utreder olyckor, tillvaratar och utvecklar förbundets metoder och taktiker vid insatser samt leder, planerar och genomför förbundets övnings- och utbildningsverksamhet samt ansvarar för att upprätthålla beslutad beredskap med rätt operativ kompetens. Räddningsavdelningen utövar även personalansvar för all heltidsanställd skiftespersonal och RiB-personal samt även ansvarig för anskaffning, drift, underhåll och avveckling av materiel, fordon och IT-lösningar som används i operativ räddningstjänst och i förbundets övriga verksamhet. Ansvarar för att utalarmeringssystem och kommunikationslösningar uppfyller operativa krav inklusive övningsområdets drift och utveckling ingår också i Räddningsavdelningens åtaganden.

Stf. Räddningschef
Johan Wickenberg

063-14 80 76

Chef RIB-enheten
Torbjörn Mårtensson   
063-14 80 41

Chef Teknik-
avdelningen
Niclas Von Essen
063-14 80 60

Chef Metod- och
taktikutveckling
Jörgen Eriksson 
063-14 80 50


Förebyggandeavdelning

Räddningstjänstens förebyggande arbete handlar om att förebygga att bränder och andra olyckor inträffar och om de skulle inträffa att konsekvenserna blir så små som möjligt. Arbetet sker ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Lagen om skydd mot olyckor 

Mer konkret består det förebyggande arbetet av tillsyner enligt såväl lagen om skydd mot olyckor som lagen om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten fungerar också som remissinstans till såväl kommunen beträffande plan- och byggärenden och serveringstillstånd enligt alkohollagen som polismyndigheten beträffande tillstånd för offentlig tillställning, allmän sammankomst och begagnande av offentlig plats enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.

Tillstånd

Räddningstjänsten handlägger även tillstånd för egensotning och tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor. Likaså erbjuder Jämtlands Räddningstjänstförbund utbildning för personalen i våra ägarkommuner samt lämnar råd och information till allmänheten i olika sammanhang.

Avdelningschef
Håkan Olsen
063-14 80 70

Brandingenjör
Teresia Gustafsson
063-14 80 71

Brandingenjör
Martin Jonsson
063-14 80 74

Brandingenjör
Elin Elisson
063-14 80 73

Brandingenjör
Louise Söderberg
063-14 80 72

Brandinspektör
Sven-Erik Svensson
063-14 80 75

Brandinspektör
Kristina Henriksson
063-14 80 49

Brandinspektör
Roger Ohlsson
063-14 80 48

Sidan är uppdaterad 2020-04-16

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund