Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Överklaga beslut

De flesta beslut som fattas av Jämtlands Räddningstjänstförbund kan överklagas av den som är berörd av beslutet. Exempel på beslut som kan överklagas är föreläggande och förbud enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt beslut rörande ansökan om tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Överklagande av räddningstjänstens beslut

Om du påverkas av ett beslut som räddningstjänsten har fattat kan du oftast överklaga det och med beslutet får du också information som förklarar hur du går tillväga.

Var beslut överklagas

Beslut ska skriftligen överklagas till den myndighet som ska avgöra frågan, vilken denna myndighet är anges i beslutet. Överklagandet ska dock alltid skickas eller lämnas till Jämtlands Räddningstjänstförbund, Box 71, 831 21 Östersund.

Jämtlands Räddningstjänstförbund kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid och därefter skickar vi det och övriga handlingar i ärendet vidare till den myndighet som ska avgöra frågan. Vi kan också rätta eller ompröva våra egna beslut.

Hur överklagandet ska utformas

I överklagan ska du:

  • Ange vilket beslut du överklagar, uppge diarienummer och beslutsdatum.
  • Redogöra för vad du anser är felaktigt i beslutet och vad du anser ska ändras, om du har handlingar som stöder din ståndpunkt ska detta skickas med i överklagan.

Din överklagan ska undertecknas och namnteckning förtydligas. Uppge även adress och telefonnummer. Om överklagan inte undertecknas av dig själv utan av ombud ska fullmakt för ombudet bifogas.

Tid för överklagande

Jämtlands Räddningstjänstförbund måste ha fått in ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fått del av beslutet. Har inte överklagandet kommit in i tid kan ditt överklagande inte behandlas.

Tillsynsprotokoll

Då en tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor eller lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor genomförts skriver räddningstjänsten en tjänsteanteckning. Där sammanfattas det som kommit fram vid tillsynen. Har du frågor rörande innehållet i tjänsteanteckningen ska du höra av dig till den som utförde tillsynen. Kontaktuppgifter finns i tjänsteanteckningen. Du är också välkommen att kontakta räddningstjänsten på 063-14 80 00 om du har frågor gällande tillsynen eller innehållet i tjänsteanteckningen.

Sidan är uppdaterad 2019-08-01

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund